(V) Verkaufe Cadillac V-16 LWB Imperial Sedan, Ende Di, 11.06., 21 Uhr